Help

Johdon raportit

HENKILÖSTÖN LASKUTETTAVUUSASTE

Raportin avulla voi tarkastella henkilöstön käyttöastetta, laskutusastetta sekä työtuntien jakautumista eri toiminnallisille osa-alueille. Käyttöaste kuvaa sitä, miten suuri osa henkilön työajasta on käytetty asiakkaalle tehtävään työhön. Laskutusaste taas kuvaa sitä, miten suuri osa työajasta on käytetty asiakkaalle tehtävään, laskutettavaan työhön.

Raportin kentät:

 • Asiakastyö: Asiakkaalta laskutettava asiakastyö. Asiakastyötä ovat henkilön kirjatut tunnit niille osaprojekteille, joiden laskutustyypin on määritelty olevan asiakastyötä ja palkkalajin laskutuskerroin on suurempi kuin nolla.
 • Asiakastyö, ei laskuteta: Asiakastyö, jota ei laskuteta asiakkaalta. Nämä henkilön kirjatut tunnit ovat asiakastyötä, mutta niitä ei tuntikirjauksen palkkalajin mukaisesti laskuteta asiakkaalta. Eli palkkalajin kerroin on nolla.
 • Muu sisäinen työ: Raportille eritellään myös kaikille muille kuin asiakastyötä oleville osaprojekteille tehdyt tunnit laskutustyypeittäin. Esimerkiksi henkilön kirjatut tunnit niille osaprojekteille, joiden laskutustyyppi on ”Muu sisäinen työ”. ValueFramen asetuksiin on määritetty laskutustyypeittäin, mitkä laskutustyypeistä ovat asiakastyötä.
 • Käyttöaste %: (“Asiakastyö” + “Asiakastyö, ei laskuteta”) / “Jakajatunnit”
 • Laskutusaste %: “Asiakastyö” / “Jakajatunnit”
 • Jakajatunnit: Henkilön kirjatut tunnit, jotka otetaan mukaan laskutusasteen laskentaan. Ensisijaisesti osaprojektin laskutustyypin Ei käyttö- ja laskutusasteeseen -valinta määrittelee otetaanko tunnit mukaan jakajatunteihin ja laskutus- ja käyttöasteen laskentaan. Esimerkiksi vuosilomia ei yleensä oteta mukaan laskutusasteen lasketaan. Palkkalajin avulla voidaan tarkemmin määritellä tunnit, jotka laskutustyypin perusteella ovat mukana laskennassa, mutta jotka halutaan kuitenkin palkkalajin perusteella jättää laskennasta kokonaan pois (käytännössä tätä lisämääritystä käytetään harvoin).
 • Tunnit yhteensä: Henkilön kirjatut tunnit yhteensä.
Tyoajan_jakautuminen_1

Kuva 1. Henkilöstön laskutettavuusaste

MYYNTIENNUSTERAPORTTI

Myyntiennusteraporttia voidaan kutsua myös laskutusennusteeksi. Raportti tarjoaa näkymän yrityksen toteutuneeseen ja suunniteltuun laskutukseen projekteille kirjattujen tietojen perusteella. Raporttia voidaan tarkastella koko yrityksen näkökulmasta tai esimerkiksi asiakkaittain tai osaprojekteittain eriteltynä.

Menneet kuukaudet ja kuluva kuukausi esitetään tummennetulla taustavärillä. Laskutetut summat näytetään alleviivattuina. Jos kuussa on sekä laskuttamatonta että laskutettua, summa näytetään alleviivaamattomana. Alihankinta-rivillä näytetään kuukausittain eriteltynä järjestelmään kirjatut ostot ostopäivän perusteella. Myyntikate lasketaan raportin ajovalinnan mukaisesti:

 • Laskutetun myynnin mukaan: vähentämällä toteutuneet ostot laskutetusta myynnistä
 • Myynnin mukaan: vähentämällä toteutuneet ostot kaikista myynneistä
 • Budjetoitujen alihankintojen mukaan: vähentämällä suunnitellut ostot kaikista myynneistä (voidaan määrittää näkyviin ValueFramen asiantuntijan toimesta)

Raportin valinnalla vertailuperuste voidaan valita mihin asetettua yritystason tavoitetta verrataan: myyntiin, laskutettuun myyntiin vai myyntikatteeseen. Tavoiteluvut tulee syöttää tämän valinnan eli käyttötarkoituksen mukaisesti. Raportti näyttää myös asiakaskohtaisen tavoitteen, jos sellainen on käytössä. Asiakaskohtaisen tavoitteen esittäminen raportilla voidaan määrittää näkyviin/näkyvistä ValueFramen asiantuntijan toimesta.

Myyntiennusteraportti

Kuva 2. Myyntiennusteraportti

Raportin sisältö

Alla on esimerkki myyntiennusteraportista ajettuna projekteittain.

 • Myynti: valitun aikavälin myynti yhteensä
 • Alihankinta: projekteille kirjatut toteutuneet alihankintaostot
 • Budjetoidut alihankinnat: projekteille kirjatut suunnitellut alihankintaostot. Voidaan määrittää näkyviin/näkyvistä ValueFramen asiantuntijan toimesta.
 • Myyntikate: myynti yhteensä – toteutuneet alihankkinnat
 • Myynti kuukausittain: Kuluvaan päivään saakka kertyneet laskuttamattomat tapahtuvat muodostuvat toteutuneiden kirjausten perusteella tuntilaskutettavien osaprojektien ja matkalaskujen osalta, sekä laskuttamattomista myynneistä laskutuspäivän perusteella kohdistettuna. Tulevien kuukausien laskuttamattomat tapahtumat perustuvat osaprojekteille kirjattuihin myynteihin joille on annettu laskutuspäivä sekä tuntilaskutettavien osaprojektien osalta resursoitujen tuntien laskutushintaan. Laskutetut tapahtumat (tunnit, myynnit ja matkat) kohdistuvat raportilla laskun päivämäärän mukaiselle kuukaudelle. *

Myyntiennusteraportti rivit

* Laskutetun myynnin osalta tulee huomioida seuraavat ajalliset kohdistuskysymykset:

Mikäli ValueFrame on integroitu taloushallinnon järjestelmään ja siirrossa ulkopuoliseen laskutusjärjestelmään (Tikon tsm.), käyttäjä antaa laskujen siirrossa laskulle uuden laskun päivän, päivittyy tämä tieto laskulle ja sitä kautta myös myyntiennusteraportille. Hyvityslaskujen osalta raportilla ei kuitenkaan käytetä raportin kohdistuspäivänä laskun päivää. Hyvityslaskun tekeminen vaikuttaa takautuvasti raportille seuraavasti:

 1. Lasku 5 000 laaditaan päiväyksellä 31.3.
 2. Myyntiennusteraportilla näytetään tällöin maaliskuussa 5 000 
 3. Lasku hyvitetään toukokuussa päiväyksellä 1.5.
 4. Myyntiennusteraportilla maaliskuun laskutuskesta vähenee 5 000 euroa.