Help

Asiakkaiden statukset ja statusryhmät

Asiakkaiden statuksien ylläpitonäkymä löytyy valikon kohdasta Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Asiakkaiden statukset.

ValueFramessa asiakkaat ryhmitellään eri statuksiin tyypillisesti myynnillisestä näkökulmasta. Asiakas voi olla olemassaolevan nykyasiakkaan lisäksi potentiaalinen asiakas, kumppani, kilpailija tai asiakassuhteen päättänyt entinen asiakas. Yleisten CRM -periaatteiden mukaan tietoja ei yleensä poisteta järjestelmästä lopullisesti, vaan esim. lopettanut asiakassuhde merkitään passiiviseksi. ValueFramessa tämä hoidetaan myös statuksien avulla ja mm. passivointia varten on mahdollista luoda useampia päättyneeseen asiakasuhteeseen viittaavia statuksia kuvaamaan päättymisen syytä.

Yllapito_asiakkaan_statukset_1

Kuva 1. Asiakkaan statusten ylläpitonäkymä.

Asiakkaiden statuksia voi lisätä vapaasti käyttöönoton jälkeen, mutta statusten poistamisen suhteen tulee huomioida se, ettei asiakkaita jää poistuvalle statukselle. Statukset on mahdollista järjestää pudotusvalikkoihin Järjestys-sarakkeen mukaan.

Asiakkaan statuksella voidaan myös kontrolloida järjestelmän toimintaa seuraavin tavoin:

  • Koodi: (poistunut käytöstä)
  • Väri: Kenttään syötetään värikoodi RGB-heksamuodossa (esim. #0000FF siniselle), jolloin asiakashaussa asiakkaat korostetaan valitulla taustavärillä statuksen mukaan.
  • Valittavissa projektiin: Kontrolloi voiko asiakkaalle luoda projektia. Myyntiprosessissa voi olla esim. määritelty, että potentiaalinen asiakas on aina vaihdettava statukselle “Asiakas”, ennen kuin projekti luodaan järjestelmään. Tällä asetuksella sovittu käytäntö voidaan asettaa pakolliseksi.
  • Valittavissa toimittajaksi: Kontrolloi voiko asiakasta valita alihankkijaksi alihankintatilauksella ja ostoriviä syötettäessä.
  • Lopettanut: Huom! Lopettaneisiin kuuluvat asiakkaat eivät oletuksena tule asiakashaussa näkyviin, vaikka asiakashaussa ei rajaisi statusta ollenkaan.

Asiakkaan statusta hyödynnetään mm. seuraavissa toiminnoissa / käyttötilanteissa:

  • Asiakashaku
  • Asiakkaan perustaminen
  • Tarjoukselle / projektille / osaprojektille / myynnille / jne. asiakkaan valitseminen
  • Lisäksi useilla raporteilla voi rajata hakujoukkoa asiakkaan statuksen mukaan

Asiakkaiden statusryhmät

Asiakasstatusryhmien ylläpito löytyy valikon kohdasta Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Asiakkaiden statusryhmät.

Asiakkaan_statusryhmat_1

Kuva 2. Asiakkaan statusryhmät.

Asiakkaan_statusryhmat_2

Kuva 3. Haku asiakasryhmän avulla.

Asiakkaiden statusryhmät perustuvat yksittäisiin statuksiin ja toiminnolla on mahdollista niputtaa vapaasti eri statuksia ryhmiksi ja esim. asiakashaussa hakea suoraan kaikki lopettaneeksi merkityt asiakkaat. Haussa saa näin siis nopeammin statusten mukaan asiakasmäärät ja esim. postitusten tekeminen kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille on helpompaa statusryhmien kautta.

Statusryhmä luodaan “Uusi asiakasstatusryhmä” -linkistä. Ryhmälle annetaan nimi ja järjestys, missä kohdin statusryhmä esitetään pudotusvalikossa. Statusryhmät näytetään asiakkaan status -pudotusvalikon lopussa.

Nimettyyn ryhmään voi liittää järjestelmään määriteltyjä statuksia Liitä-painikkeen avulla.

Asiakastyypit

Asiakastyyppien ylläpito löytyy valinnalla Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Asiakastyypit.

Asiakastyyppien avulla voidaan jakaa asiakkaat eri luokituksiin. Tyypillisesti näitä ovat joko A,B,C -luokitukset, tai asiakkaiden jako avainasiakkaisiin jne. Asiakastyyppejä voidaan hyödyntää mm. joukkoviestinnässä tai asiakkaiden luokituksissa.

Ylläpito_asiakastyypit_1

Kuva 4. Asiakastyypit.

 

Toimialaluokitukset

Asiakkaiden toimialaluokitusten ylläpito löytyy valinnalla Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Toimialaluokitukset.

Asiakkaan tietoihin voidaan valita oikea toimiala. Toimialaluokitusta voidaan hyödyntää mm. soittolistalla, joukkoviestinnässä.

Ylläpito_toimialaluokitukset_1

Kuva 6. Asiakkaiden toimialaluokitukset.

 

Henkilöstömäärät

Asiakkaiden henkilöstömäärien ylläpito löytyy valinnalla Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Henkilöstömäärät.

Asiakkaiden kokoluokituksena voidaan käyttää henkilöstömäärää. Henkilöstömäärän mukaista luokitusta voidaan hyödyntää mm. soittolistalla, joukkoviestinnässä.

Ylläpito_henkilöstömäärä_1

Kuva 7. Asiakkaiden henkilöstömäärä.

 

Asiakassuhteen päättymisen syy

Asiakassuhteen päättymisen syiden  ylläpito löytyy valinnalla Ylläpito – Asiakkaat ja kontaktit – Asiakassuhteen päättymisen syy.

Kun asiakassuhde merkitään päättyneeksi, voidaan järjestelmään merkitä päättymisen syy. Tiedon avulla voidaan seurata tyypillisimpiä syitä, miksi asiakassuhteet ovat päättyneet.

Ylläpito_asiakassuhteen_päättymisen_syyt_1

Kuva 8. Asiakassuhteen päättymisen syy.