Help

Projektien statukset

Projektien statuksia ylläpidetään valikon kohdassa Ylläpito – Projektit – Projektien statukset.

Projektien statukset sisältävät statuksen nimen ja statuksen tyypin. Statuksen tyyppi määrittää sen, miten statusta käsitellään järjestelmässä. Statuksia voidaan lisätä yhdelle statustyypille useita, esimerkiksi omat statuksensa kuvaamaan valmistuneita ja keskeytettyjä projekteja.

Päättyneille projekteille voidaan antaa statusoletus jota käytetään mm. projektihaussa projektin sulkemisessa. Oletusstatukseksi voi valita haluamansa LOPETETTU -ryhmään kuuluvan statuksen.

STATUSTYYPIT

Statustyyppejä ovat TARJOTTU, AKTIIVINEN JA LOPETETTU.

  • TARJOTTU -statustyypin projektit ovat aloittamattomia projekteja. Projektin status muutetaan aktiiviseksi, kun projekti aloitetaan. Uudet projektit voidaan myös luoda AKTIIVINEN -statustyypille odottamaan aloitusta, jos tarjottuja ja aktiivisia projekteja ei haluta eritellä tai aloituksesta on jo sovittu.
  • AKTIIVINEN -statustyypin projektit ovat käynnissä olevia projekteja. Projektin on oltava aktiivinen, jos sillä on aktiivinen osaprojekti. Status muutetaan projektin päättyessä, kun kaikki osaprojektit ovat päättyneet.
  • LOPETETTU -statustyypin projektien kaikki osaprojektit ovat päättyneitä. Niihin liittyen ei enää kirjata tunteja, tehdä laskuja tai suoriteta tehtäviä.

Huom. Kun projektin statukseksi muutetaan LOPETETTU, näyttää järjestelmä tarvittaessa keskeneräisten osaprojektien luettelon. Osaprojekteilta näytetään mm.

  • Laskuttamattomat tuntikirjaukset
  • Laskuttamattomat myyntirivit
  • Avoimet tehtävät

Muihin statussiirtymiin (esim. tarjotusta aktiiviseksi) ei liity erityistarkistuksia.

PROJEKTIEN STATUSRYHMÄT

Projektien statusryhmiä ylläpidetaan valikon kohdassa Ylläpito – Projektit – Projektien statusryhmät. Toimintalogiikka on vastaava kuin asiakkaiden statusryhmissä.

Statusryhmien avulla on kätevä koota esim. kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella kaikkia keskeneräisiä kerralla.

ASETUKSET

Yleisistä asetuksista on mahdollista asettaa

  • Projektihaun oletusstatus
  • Projektin oletusstatus

Katso myös osaprojektien statukset.