Hinnoittelumallit


Tilitoimistoissa on käytössä alla kuvattuja hinnoittelumalleja. Usein yhdessä tilitoimistossa on käytössä historian painolastina useita erilaisia hinnoittelumalleja. Joskus myös samalle asiakkaalle sovelletaan kirjanpidossa eri hinnoittelumallia kuin palkanlaskennassa.


HinnoittelumalliHinnoittelumallin kuvausKäsittely ValueFramessa
Tuntiperusteinen, vain
yksi hinta (katso 3.4.1)
Asiakasta laskutetaan tunti tunnista yhdellä ja samalla hinnalla riippumatta siitä kuka työn tekee.Tuntilaskutteinen palvelu
Tuntihinnaston hinnoittelumalli ”vain yksi hinta”
Tuntiperusteinen,
työlajikohtainen hinta (3.4.2)
Asiakasta laskutetaan tunti tunnista ja tuntihinta riippuu tehdyn työn uonteesta. Esimerkiksi tilinpäätöstyössä tai vero-konsultoinnissa sovelletaan korkeampaa tuntihintaa kuin (perus) kirjanpitotyössä.Tuntilaskutteinen palvelu
Tuntihinnaston hinnoittelumalli
”työlajikohtainen hinta”
Suoriteperusteinen
hinnoittelu (tunneista EI
laskuteta) (3.4.3)
Asiakasta laskutetaan suoritemäärien perusteella. Esimerkiksi palkan-laskennassa veloitusperusteena on usein
kuukausittainen palkkalaskelmien määrä. Toinen yleinen veloitusperuste on kirjanpidon vientien kappalemäärä.

Kiinteähintainen palveluSuoritehinnastossa
suoritteiden hinnat.


Suoriteperusteinen ja
tuntiperusteinen. (3.4.4)
Asiakasta laskutetaan toimeksiannon puitteissa sekä tunti- että suorite-perusteisesti.
Asiakasta laskutetaan suoritteiden perusteella sekä kaikista tunneista. Esimerkiksi kirjanpitopalvelusta laskutetaan sekä tunnit että vientirivit.

Tuntilaskutteinen palvelu
(tuntihinnaston hinnoittelu-mallina vain yksi hinta tai työlajikohtaiset hinnat)Suoritehinnastossa suoritteiden hinnat.


Suoriteperusteinen,
vain neuvonta yms.
lisätyöt laskutetaan.
(3.4.5)

Asiakasta laskutetaan toimeksiannon puitteissa sekä tunti- että suorite-perusteisesti.


Suoritteiden ohella asiakasta laskutetaan kuitenkin vain lisätöistä, neuvonnasta ja
vastaavasta – varsinaiset työt katetaan suoriteveloituksella. Esimerkiksi palkanlaskennasta veloitetaan yleensä
palkkalaskelmien lukumäärän perusteella sekä erikseen neuvonnan tunneista.
Varsinaisesta palkanlaskennasta ei veloiteta tuntiveloituksia.


VAIHTOEHTO 1
Kiinteähintainen palvelu.
Laskutus perustuu
kirjattuihin suoritteisiin.
Perustetaan erillinen
tuntilaskutteinen palvelu,
esimerkiksi ”kirjanpidon
lisätyöt”.
VAIHTOEHTO 2:
Tuntilaskutteinen palvelu.
Laskutus perustuu
kirjattuihin suoritteisiin.
Hinnastossa työvaihekohtaiset hinnat siten, että esimerkiksi
suoriteveloituksen piiriin kuuluva työlaji kirjanpitotyö on nollahintainen mutta työlaji neuvonta on hinnoiteltu.
Kiinteä kuukausiveloitus
(ja tuntilaskutteiset
lisätyöt)(3.4.6)
Asiakasta laskutetaan esimerkiksi kerran kuussa tietyllä kiinteästi sovitulla
summalla. Usein tähän kiinteään
kuukausiveloitukseen ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi verosuunnittelu tai
asiakasneuvonta vaan ne laskutetaan tuntiperusteisesti.
VAIHTOEHTO 1
Kiinteähintainen palvelu.
Jatkuvat veloitukset
perustetaan ValueFramen
jatkuvaislaskutustoiminnolla.
Jos kiinteä veloitus ei sisällä
kaikkia töitä, perustetaan
erillinen tuntilaskutteinen
palvelu, esimerkiksi
”palkanlaskennan lisätyöt”)
VAIHTOEHTO 2:
Tuntilaskutteinen palvelu.
Jatkuvat veloitukset
perustetaan ValueFramen
jatkuvaislaskutustoiminnolla.
Hinnastossa työvaihekohtaiset hinnat siten, että esimerkiksi
kuukausimaksun piiriin kuuluva työlaji palkanlaskentatyö on
nollahintainen mutta kuukausimaksuun kuulumaton työlaji neuvonta on hinnoiteltu.


Yleistä hinnastokäsittelystä, työlajit ja tuoterekisteri


Yleistä hinnastoista

ValueFramessa voidaan kullekin asiakkaalle luoda oma hinnasto. Tilitoimistolle voidaan luoda myös yksi tai useampi yleinen hinnasto, joista asiakkaalle valitaan sopiva. Eli jos asiakasta laskutetaan tilitoimiston yleisen hinnaston mukaisesti eli samoin tunti- ja suoritehinnoin, ei asiakaskohtaista hinnastoa tarvitse perustaa. Samaan konserniin kuuluvat asiakkaat voivat myös noudattaa samaa hinnastoa.


Kukin ValueFramen hinnasto koostuu kahdesta osasta: tuntihinnat ja suoritehinnat.


Työlajit

Hinnaston tuntihinnat osiossa hinnoitellaan tehtävät työtunnit eli ne tunnit jotka henkilö kirjaa ValueFramen tuntikirjausnäkymässä. Tuntihintojen pohjana tilitoimistoissa on usein työlaji (kirjanpitotyö, selvitykset, palkkahallinto, asiakasneuvonta, konsultointi, raporttien teko jne) siten, että eri työlajeille voidaan antaa eri hinta. ValueFramen työlajit määritellään kohdassa Ylläpito – Toimeksiannot – Työlajit.


Työlajien järjestys kannattaa määrittää siten, että yleisimmät työlajit kuten kirjanpitotyö ja palkkahallinto tulevat oletuksena tuntikirjaukselle. Työlajille annetaan alv-kannaksi voimassaoleva yleinen alv-kanta. Lisäksi voidaan antaa tuotekoodi ja kirjanpitotili, joita voidaan hyödyntää liittymissä taloushallinnonjärjestelmiin. Huom! uusimmat taloushallinnon järjestelmät vaativat tuotekoodit, jotka ovat molemmissa järjestelmissä samat.


Tuntikirjauksen ja laskutuksen sujuvuutta lisää se, että ValueFramessa voidaan palvelutyypeittäin määrittää, mitkä työlajit ovat käytössä esimerkiksi taloushallinnossa ja palkanlaskennassa.


Alla on kohdassa Ylläpito – Toimeksiannot – Palvelutyypit määritetty palvelutyypille palkanlaskenta, että tuntilapulla käytössä ovat vain työlajit palkanlaskennan neuvonta ja palkkapalvelu. Näin eri asiakkaiden palkkapalveluilla on käytössä vain palkanlaskennassa sovellettavat työlajit, eikä esimerkiksi isännöinti tai tilinpäätökset. Työlajeja voidaan määrittää tarvittaessa tarkemmin palvelukohtaisesti toimeksiantoa perustettaessa tai palvelun työlajit ja palkkalajit välilehdellä.


 • ”Tallenna” tallentaa määritykset, mutta ei vaikuta jo luotuihin palveluihin/asiakkaisiin
 • ”Tallenna ja päivitä palveluille” tallentaa tehdyt asetukset kaikille palkanlaskentapalveluille ja ylikirjoittaa samalla mahdolliset yksittäisille palveluille
  tehdyt määritykset.


Huom! Jos lisäät uuden työlajin ja olet määrittänyt palvelutyypille sallitut työlajit, sinun tulee määrittää uusi työlaji sallituksi haluamillesi palvelutyypeille tallenna ja päivitä palveluille -toiminnolla.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteriin perustetaan laskutettavat suoritteet kuten palkkapussit, vientirivit, verkkolaskut, raporttipaketit, mapit ja ohjelmistoveloitukset eli kaikki muuten kuin tunteina laskutettavat asiat.
Tuoterekisterin suoritteet perustetaan kohdassa Hinnasto – Tuoterekisterin ylläpito. Tuoterekisteriin tulee perustaa myös kaikki Netvisor tuotteet, mikäli ostolaskujen tuonnin liittymä Netvisorista otetaan käyttöön. (netvisor ohje)


tuotreks.png
Klikkaamalla uusi rivi + kuvakkeesta, voidaan lisätä uusi tuote:

tuoterekisteri.png

 • Koodi yksilöi suoritteen ja sitä voidaan hyödyntää liittymissä taloushallinnonjärjestelmiin
 • Tuotteen nimi
 • Hinta-kenttään voidaan antaa tuotteen ”ovh”. Hinta voidaan määrittää myös asiakaskohtaisissa hinnastoissa
 • Ostohinta-kenttään voidaan syöttää kustannusseurantaa varten tuotteen ostohinta. Tätä kannattaa käyttää esimerkiksi ohjelmistoveloituksissa, verkkolaskussa tai mapeissa, joissa asiakkaalta laskutettavasta tuotteesta joudutaan maksamaan ostohinta. (NV tuotteilla ei tarvita)
 • Kohdentuu (Työ/Materiaali) vaikuttaa raportointiin. Materiaaleihin kohdentuva suorite (esimerkiksi mappi, ohjelmistoveloitus) ei oletuksena ole mukana henkilöstön kannattavuudessa. (NV tuotteet aina materiaalia, jolloin eivät tule oletuksena henkilöstön myyntitilin mukaan)
 • Yksikkö näkyy laskulla (kpl - ei tunteja)
 • Valitaan suoritteelle oikea alv-kanta
 • Tarvittaessa voidaan valita suoritekohtainen myyntitili (usein NV tuotteille)

mceclip1.png

Muita kenttiä ei tilitoimistoissa ole yleensä tarpeen täyttää.

Tuntikirjauksen ja laskutuksen sujuvuutta lisää se, että ValueFramessa voidaan palvelutyypeittäin määrittää, mitkä suoritteet ovat käytössä esimerkiksi kirjanpidossa ja palkanlaskennassa.

Alla on on kohdassa Ylläpito – Toimeksiannot – Palvelutyyppien suoritteet määritetty, että  palvelutyypillä palkanlaskenta on ovat sallittuja vain suoritteet palkanlaskenta kpl, palkanlaskennan perusveloitus, palkkapussi kk-palkka ja palkkapussi tuntipalkka. Lisäksi on määritetty, että suorite palkanlaskenta kpl on oletuksena valittuna tuntilapulla, kun kirjataan tunteja minkä tahansa asiakkaan palkanlaskentapalvelulle. Myös sallitut suoritteet voidaan voidaan määrittää tarvittaessa tarkemmin palvelukohtaisesti toimeksiantoa perustettaessa tai palvelun ”sallitut suoritteet” välilehdellä.

Huom! Mikäli teet valinnat asiakaskohtaisille palveluille, et voi niitä enää yhteisesti päivittää kaikille asiakkaille jatkossa, kun uusi tuote lisätään tuoterekisteriin. Suositeltavampaa on oletussuoritteiden tallennus tehtäväperusteille, jolloin tehtävälle tuntikirjausta tehdessä oletussuoritteet tulevat automaattisesti tarjolle tuntikirjausta tehdessä.

mceclip2.png

 • ”Tallenna” tallentaa määritykset, mutta ei vaikuta jo luotuihin palveluihin/asiakkaisiin
 • ”Tallenna ja päivitä palveluille” tallentaa tehdyt asetukset kaikille palkanlaskentapalveluille ja ylikirjoittaa samalla mahdolliset yksittäisille palveluille tehdyt määritykset.


HUOM: Jos lisäät tuoterekisteriin uuden suoritteen ja olet määrittänyt palvelutyypille sallitut suoritteet, sinun tulee määrittää uusi suorite sallituksi haluamillesi palvelutyypeille ”tallenna ja päivitä palveluille”.


Hinnoitteluesimerkit


Tuntiperusteinen, vain yksi hinta (harvemmin käytössä tilitoimistoissa)

Asiakkaalle Autokorjaamo Oy perustetaan hinnasto ja sille annetaan hinnoittelumalliksi “vain yksi hinta”. Tuntihinta on 55 €/h riippumatta tehdyn työn sisällöstä. Tuoterekisterissä olevia suoritteita (vientirivit, palkkalaskelmat jne) ei tarvitse hinnoitella, koska asiakasta laskutetaan vain tuntiperusteisesti.


mceclip3.pngAsiakkaalle perustetaan perustetaan toimeksianto ”Taloushallintopalvelu” sekä palvelut ”Kirjanpito” ja ”Palkanlaskenta”. Kummankin palvelun laskutustyyppi on tuntilaskutus.


mceclip4.png


Tuntiperusteinen, työlajikohtainen hinta

Asiakkaalle Soihtu Oy perustetaan hinnasto ja sille annetaan hinnoittelumalliksi “työlajikohtaiset hinnat”. Tuntihinta riippuu tehdystä työstä eli tuntikirjauksella valitusta työlajista. Tuoterekisterissä olevia suoritteita (vientirivit, palkkalaskelmat jne) ei tarvitse hinnoitella, koska asiakasta laskutetaan vain tuntiperusteisesti.

Huom! Kuvan vasemmassa laidassa huomaat myös, että hinnaston historia tallentuu järjestelmään. Eli kun asiakkaan hintoja nostetaan, ei luoda uutta hinnastoa, vaan annetaan hinnastolle uudet hinnat halutusta päivästä alkaen!


Asiakkaalle perustetaan perustetaan toimeksianto sekä palvelut ”Taloushallinto” ja ”Palkanlaskenta”. Kummankin palvelun laskutustyyppi on tuntilaskutus.


Suoriteperusteinen

Asiakkaalle Aquarium Oy tarjotaan palkkapalvelua, siten että palvelusta veloitetaan palkanmaksukohtainen perusmaksu 45 € sekä 12 € kuukausipalkkaisen palkkalaskelmasta sekä 15 € tuntipalkkaisen palkkalaskelmasta. Nämä hinnat sisältävät kaiken palkanlaskentaan kuuluvan työn, myös asiakkaan yhteyshenkilön neuvonnan ja asiakkaasta johtuvien virheiden selvitystyön.


Asiakkaalle Aquarium perustetaan hinnasto ja sille annetaan normaalisti tuntihinnat - joko
yksi hinta tai työvaihekohtaiset hinnat. Tuntihinnat tulee syöttää vaikka asiakasta laskutetaankin suoritteiden perusteella. ValueFrame käyttää tuntihintoja tavoitehintojen laskennassa.

Lisäksi Aquariumin hinnastossa syötetään suoritteiden hinnat. Tuoterekisterissä voidaan suoritteille antaa oletushinnat, joten suoritteiden hinnat täytyy syöttää vain jos ne poikkeavat tuoterekisterin oletushinnoista.


Aquariumin palkanlaskentapalvelun laskutustyypiksi valitaan kiinteähintainen. Näin kyseiselle palvelulle kirjatut tunnit eivät johda laskutukseen. (Tunneille on kuitenkin annettu hinta hinnastossa. ValueFrame käyttää tätä tuntihintaa sisäisessä laskennassa, minkä ansiosta voidaan seurata tavoitehintoja eli paljonko asiakkaalta oltaisiin saatu, jos työ olisikin laskettu tuntihinnoin).

Kunkin palvelun laskutustyyppi valitaan erikseen. Vaikka palkanlaskenta on merkitty kiinteähintaiseksi, voidaan taloushallinnosta laskuttaa tarvittaessa tuntiperusteisesti.


Suorite- ja tuntiperusteinen

Asiakkaalle JariSamuli Oy tarjottava kirjanpitopalvelu on hinnoiteltu seuraavasti:

 • Kirjanpitotyöstä veloitetaan 50 € per tunti
 • Lisäksi 0,40 € per kirjattu vientirivi
 • Kirjanpidon neuvonnasta ja selvittelyistä veloitetaan 60 € per tunti.


Alla on JariSamuli Oy:n hinnaston tuntihinta-osio:

Sekä suoritehinnasto-osio:


JariSamuli Oy:n kirjanpitopalvelu merkitään tuntilaskutteiseksi. Näin ollen sekä tunnit että kirjatut suoritteet (vientirivit) tulevat mukaan laskutukseen.


Suoriteperusteinen, vain lisätyöt laskutetaan (vaihtoehto 2)

Asiakkaalle Ristiniemen Asennus Oy tuotetaan palkanlaskentapalvelua, josta laskutetaan suoritteiden perusteella, tässä tapauksessa 12 € per pussi. Palkkapussin hinta kattaa palkanlaskennan tunnit, mutta ei palkanlaskennan neuvontaa, jota annetaan asiakkaan esimiehille ja johdolle. Tässä mallissa palkanlaskentapalvelun laskutustyypiksi on valittu tuntilaskutus. Tuntikirjauksessa valittava työlaji (palkkahallinto / palkanlaskennan neuvonta) määrittää ovatko työtunnit laskutettavia.


Kiinteähintainen palvelu sekä tuntilaskutteiset lisätyöt (vaihtoehto 1)
Asiakkaalle Jokelan Kone Oy tuotetaan kirjanpitopalvelua, josta laskutetaan kiinteä veloitus 600 € kuussa. Kiinteään veloitukseen ei kuitenkaan kuulu kirjanpidon neuvonta asiakkaalle eikä asiakasvirheiden selvitykset vaan niistä laskutetaan 60 € per tunti, joka on tilitoimiston ”listahinta”.


Jokelan Kone Oy:n hinnastoksi on valittu hinnasto ”Vakioasiakkaat”, jossa hinnoittelumallina on ”vain yksi hinta” ja tuntihinta on 60 €. Jokelan koneelle on perustettu palvelu Jokelan Kone kirjanpito (kuukausiveloitteinen). Se on merkitty kiinteähintaiseksi eli sille kirjatut tunnit eivät tule laskutukseen. 


Tuntikirjausohje näkyy kirjanpitäjille, kun he kirjaavat tuntejaan kyseiselle palvelulle. Se auttaa muistamaan, että lisätyöt tulee laskuttaa sopimuksen mukaan.


Palvelulle on luotu Jatkuvaislaskutus-välilehdellä sopimusrivi, jonka perusteella Jokelan konetta laskutetaan 600 € kuussa. Eli kirjanpitäjän ei tarvitse syöttää toistuvia eriä vaan ne tulevat automaattisesti mukaan laskutukseen.

Lisätöitä varten Jokelan Koneelle perustetaan palvelu Kirjanpidon lisätyöt. Sen laskutustyyppi on tuntilaskutus eli kirjatut tunnit laskutetaan voimassa olevan vakioasiakkaat-hinnaston mukaisesti. Jos tarpeen on, laskutusvaiheessa voidaan toki
muuttaa laskutettavien tuntien määriä kirjatusta, jos kaikkia lisätöitä ei ole perusteltua laskuttaa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.