Henkilöstön kannattavuusraportti (tilitoimistot) 


Henkilöstön kannattavuusraportti löytyy valitsemalla Raportit > Kannattavuusraportit > Henkilöstön kannattavuusraportti.


Raportin avulla on mahdollista seurata henkilöstön laskutusta ja kannattavuutta henkilöittäin sekä tietojen tarkemman analysoinnin porautumalla asiakas-, toimeksianto- ja palvelutasolle.


Raportti on laskutusperusteinen eli tuottojen aikarajaus perustuu laskun päivään. Hyvityslaskut oikaisevat tuottoja hyvityslaskun päivämäärän mukaisella kaudella. Kustannukset määräytyvät puolestaan tuntikirjauksen (ja matkalaskun) päivän perusteella.Raportin hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä joiden avulla raportti voidaan suorittaa. Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.


 • Aikajakso: Sama rajaus määrittää sekä tuotot ja kulut. Jos aikaväli on 1.1.2013 – 31.1.2013 haetaan tuottoihin ne tapahtumat jotka ovat mukana 1.1.2013 – 31.1.2013 päivätyillä laskuilla sekä kuluihin saman ajanjakson tuntikirjaukset ja matkalaskut.

 • Raportin tyyppi:Raportin tyyppi eli esitystapa vaikuttaa käytettävissä oleviin rajaustekijöihin.
  • Henkilöittäin (oletus). Raportti esitetään henkilöittäin ja siltä voidaan porautua asiakas-, projekti- ja osaprojektitasolle.
  • Kustannuspaikka (näytetään jos on luotu vähintään 2 kustannuspaikkaa). Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi kustannuspaikan mukaan. Kun tyyppi on kustannuspaikoittain, käyttäjä voi rajata halutut kustannuspaikat. Valittujen kustannuspaikkojen perusteella voidaan vielä rajata halutut henkilöt.
  • Henkilöryhmä (näytetään jos on luotu vähintään 2 henkilöryhmää). Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi henkilöryhmän mukaan. Kun tyyppi on henkilöryhmittäin, käyttäjä voi rajata halutut henkilöryhmät. Valittujen henkilöryhmien perusteella voidaan vielä rajata halutut henkilöt. Huom. Koska henkilö voi kuulua useampaan henkilöryhmään, voi henkilöryhmien tuottojen summa olla suurempi kuin työntekijöiden tuottojen kokonaisssumma.
  • Yhtiö (näytetään jos on luotu vähintään 2 yhtiötä). Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi yhtiön mukaan. Kun tyyppi on yhtiöittäin, käyttäjä voi rajata halutut yhtiöt. Valittujen yhtiöiden perusteella voidaan vielä rajata halutut henkilöt.

 • Työntekijän yhtiö: Valinnalla voidaan rajata halutut yhtiöt. Valinta rajaa työntekijät sen perusteella minkä yhtiön työntekijöitä he ovat raportin ajohetkellä. Sillä ei ole merkitystä, jos he ovat raportin aikavälillä olleet toisen saman konsernin yhtiön työntekijöitä.

 • Kustannuspaikka: Valinta tulee näkyviin, jos raportin tyyppi on kustannuspaikoittain.

 • Henkilöryhmä: Valinta tulee näkyviin, jos raportin tyyppi on henkilöryhmittäin.

 • Henkilö: Jos raportin tyyppi on henkilöittäin, valittavissa on kaikki henkilöt. Jos raportin tyyppi on yhtiöittäin, kustannuspaikoittain tai henkilöryhmittäin ja käyttäjä on rajannut mukaan esimerkiksi vain kustannuspaikat 1 ja 2, ovat valinnassa mukana vain kyseisten kustannuspaikkojen henkilöt.

 • Asiakkaan luokka: Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan projektit. Näin voidaan tarkastella esimerkiksi henkilöiden kannattavuutta avain asiakkaille.

 • Jaa suoritteet kuten myynnit: Jos valinta on ruksittuna, suoritteita ei kohdisteta suoraan ne kirjanneelle henkilölle vaan ne jaetaan henkilöille tuntien suhteessa kuten myynnit (oletuksena suoritteet kohdistuvat ne kirjanneelle henkilölle). Tämä valinta voi olla tarpeellinen jos esimerkiksi useampi palkanlaskija osallistuu asiakkaan palkanlaskentaan mutta yksi työntekijä kirjaa kaikki palkkapussit.

 • Myyntien jakoperuste:Myyntien jakoperusteeksi voi valita tuntimäärän, omakustannushinnan, tavoitehinnan tai hinnastohinnan. Tässä valitaan millä perusteella palvelun myynnit jaetaan työntekijöille, jos useampi työntekijä on osallistunut palveluun laskutuskaudella.
  • Jos valitaan tuntimäärä, myynti jaetaan laskutusjakson tuntien kappalemäärän perusteella.
  • Jos valitaan omakustannushinta, myynti jaetaan laskutusjakson tuntien kappalemäärän ja omakustannushinnan perusteella tulon perusteella. Eli suurempipalkkainen työntekijä saa suuremman osan tuotoista.
  • Tavoitehinta- ja hinnastohinta toimivat myös siten, että työntekijä jonka työlle on määritetty suurempi tavoite- tai hinnastohinta saa suuremman osuuden myynnistä.

 • Näytä tuntilaskutettavissa hinnastohinta: Jos valinta on ruksittuna, näytetään raportin Tunnit EUR lisäksi sarake Tunnit EUR hinnastohinnoin. Näin voidaan tarkastella paljonko työntekijän tuntilaskutteiset tuotot olisivat olleen hinnastohinnoin. Valinta voi olla tarpeellinen jos laskutusvaiheessa on annettu alennuksia tai jätetty töitä laskuttamatta ja näitä ei haluta huomioida työntekijän tuottavuuutta arvioitaessa.

 • Näytä matkat ja materiaalit: Jos valinta on ruksittuna, näytetään raportilla materiaalien (mapit yms) ja matkojen tuotot ja kustannukset kukin omilla sarakkeillaan. Esimerkiksi tilintarkastajan tuotoissa ja kustannuksissa matkakulut voivat olla merkittävä erä ja nämä voi siten ottaa mukaan tarkasteluun.


Tehtyäsi hakuvalinnat, klikkaa painiketta "Tee raportti".


Alla on esimerkki raportista kun se on ajettu oletussarakkein. Klikaamalla henkilön, asiakkaan, projektin tai osaprojektin nimeä pääsee siirtymään valitun objektin tietoihin.Alla on esitelty yksityiskohtaisesti kunkin kentän sisältö.


 • Laskutetut h: Niiden tuntien kappalemäärä, jotka ovat mukana raportointiajanjakson laskuilla. Tässä esitetään montako tuntia asiakastyötä (kiinteähintainen, suoriteperusteinen, tuntilaskutteinen tms) työntekijä on generoinut raportointijaksolla. Kaikki tässä olevat tunnit eivät välttämättä ole tuntilaskutettavia vaan voivat kohdistua esimerkiksi kuukausittain kiinteähintaisena laskutettavaan kirjanpitoon. Tuntimäärä todentaa henkilön laskutusta.

 • Kirjatut h: Henkilön aikajakson aikana kirjaamat tunnit. Tuntimäärä todentaa henkilön kustannuksia. Huom! Klikkaamalla kenttää saa auki tapahtumaraportin tarkemman tuntierittelyn.

 • Tunnit Eur: Paljonko henkilön tuntilaskutteisia töitä on laskutettu raportointijaksolla. Tuntilaskutteisen työn tuotot kohdistuvat aina tuntien kirjaajalle. Kohdistus on tässä laskutusperusteinen eli laskun päivä ratkaisee kohdistuksen, ei se milloin työ on tehty.

 • Suoritteet kpl: Tähän tulee aina henkilön tuntikirjauksen yhteydessä kirjaamien raportointijakson laskuilla mukana olevien suoritteiden (tuotteen kohdentuu = työ) kappalemäärä.

 • Suoritteet Eur: Tähän tulee oletuksena henkilön tuntikirjauksen yhteydessä kirjaamien, raportointijakson laskuilla mukana olevien suoritteiden (tuotteen kohdentuu = työ) laskutettu hinta. Jos valinta ”Jaa suoritteet kuten myynnit” on ruksittuna, jaetaan suoritteiden laskutettu hinta henkilöille valinnan Myyntien jakoperuste mukaisesti.

 • Myynnit: Jaetaan ajanjakson laskuilla mukana olevien myyntien laskutettu hinta henkilöille valinnan Myyntien jakoperuste mukaisesti. Myyntien jakoperusteen oletusvalinta on tuntien mukaan. Huom. Myynnit jaetaan aina henkilöille eli ei ole tilannetta, että ne kohdistettaisiin suoraan myynnin lisääjälle.

 • Tuotot Eur: Tuotot yhteensä eli henkilön Tunnit Eur + Suoritteet Eur + Myynnit.

 • Omakustannushinta: Henkilön kaikkien tuntikirjausten omakustannushinta raportointijaksolta.

 • Kannattavuus Eur: Kaikki raportilla esitettävät tuotot miinus kaikki raportilla esitettävät kustannukset. Matkalaskut ja materiaalit ovat mukana laskennassa vain jos "Näytä matkat ja materiaalit" on ruksittuna.

 • Kannattavuus %: Kannattavuus / tuotot.

 • Hinta/h (kaikki): Kaikki tuotot / kirjatut tunnit. Tunnusluku esittää työntekijän kaikkien töiden keskituntihinnan.

 • Hinta/h (laskutettu): Kaikki tuotot / laskutetut h. Tunnusluku esittää työntekijän laskutettujen töiden keskituntihinnan.


Kun raportilla tehdään valinnat Näytä tuntilaskutettavissa hinnastohinta ja Näytä matkat ja materiaalit, näytetään raportilla lisäksi seuraavat kentät.


 • Tunnit Eur (hinnasto): Jos valinta Näytä tuntilaskutettavissa hinnastohinta on ruksittu, esitetään tässä sarakkeessa tuntilaskutteisten töiden hinnastohinta eli paljonko töistä olisi hinnaston mukaan pitänyt laskuttaa.

 • Laskuttamattomat tunnit Eur: Jos valinta Näytä laskuttamattomien tuntien hinta on ruksittu, näytetään tässä tuntilaskutettaville osaprojekteille kirjattujen laskuttamattomien tuntien hinnaston mukainen hinta.

 • Materiaalit kpl: Jos valinta Näytä matkat ja materiaalit on ruksittu, näytetään tässä käyttäjän tuntikirjauksen yhteydessä syöttämien materiaalien (tuotteen kohdentuu = materiaalit) kappalemäärä. Muutoin saraketta ei näytetä. Jos sarake näytetään, siihen tulee aina henkilön kirjaamien, raportointijakson laskuilla mukana olevien materiaalien appalemäärä.

 • Materiaalituotot: Jos valinta Näytä matkat ja materiaalit on ruksittu, näytetään tässä materiaalituotot (muutoin saraketta ei näytetä). Tähän tulee henkilön tuntikirjauksen yhteydessä kirjaamien, raportointijakson laskuilla mukana olevien materiaalien laskutettu hinta. (tuotteen kohdentuu = materiaalit).

 • Matkalaskutuotot: Jos valinta Näytä matkat ja materiaalit on ruksittu, näytetään tässä henkilön kirjaamien matkalaskujen raportointijakson mukaisilla laskuilla olevat tuotot.

 • Materiaalikulut. Jos valinta Näytä matkat ja materiaalit on ruksittu, näytetään tässä henkilön raportointijakson tuntikirjausten yhteydessä kirjaamien materiaalien kulut. (muutoin saraketta ei näytetä).

 • Matkalaskukulut: Jos valinta Näytä matkat ja materiaalit on ruksittu, näytetään tässä henkilön raportointijaksolla kirjaamien matkalaskujen (matkalaskun päivän perusteella) kulut (muutoin saraketta ei näytetä).

 • Tavoitehinta: Näytetään ainoastaan, jos käytössä on tavoitehinnoittelu. Kenttää voidaan käyttää työntekijän laskutustavoitteen määrittelyyn. Tavoitehinnastolle määritetään hinta, jonka henkilön toivotaan keskimäärin asiakastöistä laskutettavan.


Raportin exportointi (PDF ja Excel)


Kannattavuusraportti voidaan exportoida exceliin tai PDF:ksi raportin vasemman alareunan kuvakkeista. Exceliin exportatessa klikataan vasemman alareunan excel-kuvaketta, jolloin raportista muodostuu excel-tiedosto. Raportin porautumistasot muodostuvat exceliin avattuna.


PDF-tiedostojen osalta voidaan valita halutaanko PDF-tiedostoon tulostaa ylätason tiedot vai kaikki tasot. Voidaan myös valita halutaanko tuloste koossa A4 tai A3. PDF-tiedostolla näytetään yhtiön logo, mikäli raportille on valittu vain yksi yhtiö. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.